......................................................................................................................................................................................................................
I.E.S.U_descriptors4.png
Zemnk' iinkomo / There go the cattle

Zemnk' iinkomo / There go the cattle

Pigment Print on Photo Fiba 

70x50 cm

Editions 3-15 (available)

2011

zemnk'-iinkomo_2.png
I.E.S.U_descriptors.png
Inyeke kaSebe / Sebe’s Lip

Inyeke kaSebe / Sebe’s Lip

Pigment Print on Photo Fiba

70x50 cm

Editions 2-15 available

2011

I.E.S.U_descriptors2.png
Incasa yomsebenzi yinxaxheba kuvuno / Harvesting the taste of effort is an opportunity

Incasa yomsebenzi yinxaxheba kuvuno / Harvesting the taste of effort is an opportunity

Pigment Print on Photo Fiba

70x50 cm

Editions 2-15 available

2011

I.E.S.U_descriptors3.png
Ukufa kukuqhutywa, impilo kuzenzela / Death is inevitable, life is what you make it

Ukufa kukuqhutywa, impilo kuzenzela / Death is inevitable, life is what you make it

Pigment Print on Photo Fiba

70x50 cm

Editions 2-15 available

2011

ukufa-kukuqhutywa_2.png
I.E.S.U_descriptors5.png
Phantsi komthunzi womqwashu / Beneath the milkwood tree shade

Phantsi komthunzi womqwashu / Beneath the milkwood tree shade

Pigment Print on Photo Fiba

70x50 cm

Edition 1 of 15 (available)

2012

Isizathu Esihle IV

Isizathu Esihle IV

Isizathu Esihle IV

Engraving and Gold Leaf on Found Wood

65,5 x 37 cm­

2016

I.E.S.U_descriptors6.png
Azinqandwa Iinkwenkwezi

Azinqandwa Iinkwenkwezi

Found wood engraving.
2012

Zemnk' iinkomo / There go the cattle

Pigment Print on Photo Fiba 

70x50 cm

Editions 3-15 (available)

2011

Inyeke kaSebe / Sebe’s Lip

Pigment Print on Photo Fiba

70x50 cm

Editions 2-15 available

2011

Incasa yomsebenzi yinxaxheba kuvuno / Harvesting the taste of effort is an opportunity

Pigment Print on Photo Fiba

70x50 cm

Editions 2-15 available

2011

Ukufa kukuqhutywa, impilo kuzenzela / Death is inevitable, life is what you make it

Pigment Print on Photo Fiba

70x50 cm

Editions 2-15 available

2011

Phantsi komthunzi womqwashu / Beneath the milkwood tree shade

Pigment Print on Photo Fiba

70x50 cm

Edition 1 of 15 (available)

2012

Isizathu Esihle IV

Isizathu Esihle IV

Engraving and Gold Leaf on Found Wood

65,5 x 37 cm­

2016

Azinqandwa Iinkwenkwezi

Found wood engraving.
2012

I.E.S.U_descriptors4.png
Zemnk' iinkomo / There go the cattle
zemnk'-iinkomo_2.png
I.E.S.U_descriptors.png
Inyeke kaSebe / Sebe’s Lip
I.E.S.U_descriptors2.png
Incasa yomsebenzi yinxaxheba kuvuno / Harvesting the taste of effort is an opportunity
I.E.S.U_descriptors3.png
Ukufa kukuqhutywa, impilo kuzenzela / Death is inevitable, life is what you make it
ukufa-kukuqhutywa_2.png
I.E.S.U_descriptors5.png
Phantsi komthunzi womqwashu / Beneath the milkwood tree shade
Isizathu Esihle IV
I.E.S.U_descriptors6.png
Azinqandwa Iinkwenkwezi